Întrebări și răspunsuri

ÎNTREBARE: Care sunt condiţiile pentru începerea perioadei de încălzire?

RĂSPUNS: Procedura de conectare la căldură este foarte simplă și durează maxim 3 ore. Pentru aceasta, gestionarul clădirii trebuie să se asigure că au fost îndeplinite toate lucrările de pregătire a sistemului interior. Ulterior, acesta se va adresa cu pașaportul tehnic la sediul teritorial al întreprinderii, în funcţie de sector. Specialiștii Termoelectrica S.A. vor face ultimele verificări şi, în cel mai scurt timp, blocul locativ va avea caloriferele fierbinți.

Conform art. 6, Hotărârii de Guvern Nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, începerea perioadei de încălzire pentru consumatori are loc după înregistrarea timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 – 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului de +8 C sau mai mici, iar oprirea încălzirii – după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte + 8 C, între orele 18.00 – 6.00.
Art. 6, Hotărârea de Guvern Nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice.

ÎNTREBARE: Cum se facturează consumul de apă?

RĂSPUNS: În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat.

Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament.

ÎNTREBARE: Am instalat în apartament o sursă alternativă de încălzire. De ce trebuie să mai achit 10% pentru energia termică consumată?

RĂSPUNS: Luând în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.

Anexa nr. 7, pct. 8, Hotărârea de Guvern Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.

ÎNTREBARE: Care sunt consecinţele nerespectării termenului de achitare a facturilor?

RĂSPUNS: Neachitarea în termen a datoriilor pentru consum pune furnizorul în situaţia de a acorda suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea la instanţele judecătoreşti şi încasarea forţată a datoriilor acumulate pentru serviciile prestate, cheltuielile de judecată urmând a fi suportate de Dvs.

ÎNTREBARE: Cum pot beneficia de compensația pentru încălzire?

RĂSPUNS: Persoanele defavorizate sociale din municipiul Chișinău pot beneficia de compensații pentru plata resurselor energetice. Persoanelor li se vor acorda compensații pentru plata resurselor energetice, al căror venit mediu lunar în anul calendaristic nu depășește 3000 lei/persoană.  Valoarea ajutorului este de 40% din costul facturii pentru încălzire.

În acest sens, puteți depune o cerere la Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL) începând cu 15 octombrie al fiecărui an, în care vor declara pe propria răspundere că venitul mediu lunar global per membru al familiei nu depășește suma de 3000 lei.

Dispoziția și modelul cererii le puteți accesa aici.
 

ÎNTREBARE: Ce reprezintă dreptul de proprietate în condominiu?

RĂSPUNS: Dreptul de proprietate în condominiu este format din dreptul de proprietate exclusivă asupra unității (apartament, încăpere cu altă destinație, loc de parcare) și cota-parte din dreptul de proprietate comună.

ÎNTREBARE: Cine poate deveni membru al asociației/comunității de proprietari în condominiu?

RĂSPUNS: Fiecare persoană care devine proprietar al unei unități în condominiu (apartament, încăpere cu altă destinație, loc de parcare) devine, de plin drept, membru al asociației/comunității de proprietari în condominiu în condițiile legii cu privire la condominiu. 

ÎNTREBARE: Care sunt drepturile și obligațiile principale ale proprietarilor?

RĂSPUNS: Proprietarii au următoarele drepturi:

 • să folosească unitatea (apartament, încăpere cu altă destinație, loc de parcare) conform destinației;
 • să folosească părțile comune conform destinației;
 • să ceară altor proprietari ca unitățile lor și părțile comune să fie folosite conform destinației;
 • să solicite de la administrator / președintele Asociației / alte organe de administrare a condominiului informații din documentația tehnice, contabile și de altă natură referitoare la administrarea condominiului;
 • să înainteze acțiune în instanța de judecată în vederea obligării furnizării informațiilor solicitate sau să permită accesul la documentele solicitate;
 • să participe la alegerea și să fie ales în organele de administrare;
 • dreptul la vot;
 • să fie informat referitor la ședințele organelor de administrare și subiectele ce vor fi discutate;
 • să fie informat referitor la deciziile luate de organele de administrare;
 • alte drepturi prevăzute de Statut, Regulamentul condominiului, legislație

Proprietarii au următoarele obligații:

 • să se comporte cu bună-credință și să respecte interesele legitime ale celorlalți proprietari;
 • să folosească unitatea sa asigurând buna vecinătate în raport cu ceilalți proprietari în condominiu;
 • proprietarul este obligat din cont propriu să mențină în stare bună și să repare la timp unitatea ce îi aparține;
 • toți proprietarii sunt obligați să ia măsuri necesare în vederea consolidării sau modernizării clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică (cu menținerea aspectului armonios și unitar al clădirii), astfel încât să fie asigurate cerințele minime de performanță energetică;
 • în clădirile afectate de seisme, proprietarii sunt obligați să ia măsuri de urgență pentru consolidarea acestora, să contribuie cu cota sa de contribuție la finanțarea lucrărilor, inclusiv să solicite sprijinul financiar și/sau material al autorităților publice;
 • proprietarii din clădirile aflate în pericol de avariere sunt obligați să ia măsuri pentru reducerea riscului de prăbușire a clădirii;
 • să accepte accesul în unitatea sa a reprezentanților Asociației/Comunității, furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, furnizorilor de servicii comunale și necomunale, atunci când este necesar să inspecteze, să reparare sau să înlocuiască elementele din bunurile proprietate comună sau elementele de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice. Accesul se acceptă cu un preaviz de 3 zile calendaristice, iar pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei calamități naturale sau avarii, preavizul nu este necesar;
 • să accepte accesul în unitate (cu un preaviz de 3 zile calendaristice) a reprezentanților furnizorilor de servicii comunale pentru verificarea corectitudinii montării și funcționării echipamentelor de măsurare a volumului de apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, energie termică, pentru citirea indicilor;
 • să accepte accesul în unitate (cu un preaviz de 3 zile calendaristice) a reprezentanților furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor calamităților naturale ori înlăturarea unor deranjamente apărute în rețea;
 • să asigure respectarea tuturor obligațiilor de mai sus de către membrii familiei sale, locatari, alte persoane care se folosesc de unitate, precum și de către vizitatorii acestora;
 • să achite toate contribuțiile/plățile obligatorii stabilite la adunarea generală, să achite alte cheltuieli comune stabilite conform legii, inclusiv cele aferente serviciilor de administrare ale Administratorului, precum și plata pentru serviciile comunale și necomunale ce țin de folosirea unității și cota de contribuție;
 • să informeze organele de administrare despre datele sale de contact, în special numărul principal de telefon și adresa de poștă electronică, dacă există;
 • să înștiințeze Asociația / Comunitatea despre transmiterea unității în locațiune sau în alt mod de folosință;
 • alte obligații prevăzute de Statut, Regulamentul condominiului, legislație..

 

ÎNTREBARE: Ce surse financiare include Fondul de reparație și dezvoltare?

RĂSPUNS: Mijloacele Fondului sunt constituite din contribuțiile obligatorii ale proprietarilor, veniturile din locațiunea părților comune, din contractele de depozit bancar, dobânzile și amenzile de întârziere aferente contractelor, create prin utilizarea mijloacelor Fondului, din activitatea asociației, din granturi și donații, și alte venituri. Mijloacele Fondului și alte fonduri care sunt colectate și utilizate nu se impozitează sub nicio formă. Mijloacele Fondului sunt păstrate pe un cont contabil separat.

ÎNTREBARE: Cine este administratorul condominiului și cum este selectat?

RĂSPUNS: Administrator al condominiului este o persoană fizică sau juridică abilitată să exercite funcțiile de administrare a condominiului în baza unui contract de administrare, încheiat între Administrator și Asociație/Comunitate, reprezentată de către persoana împuternicită prin hotărârea Asociației/Comunității. Administratorul condominiului este selectat:

 1. de către Asociație/Comunitate sau proprietari și desemnat în cadrul adunării generale cu voturile proprietarilor care dețin mai mult de 1/2 cote-părți; sau, după caz,
 2. prin concurs transparent şi accesibil organizat de către autoritățile administrației publice locale, în cazul în care proprietarii nu au decis modul de administrare în decurs de 3 luni de la data constituirii condominiului. Concursul transparent și accesibil de selectare și desemnare a Administratorului se organizează în conformitate cu regulamentul aprobat de către autoritățile administrației publice locale.
ÎNTREBARE: Care sunt atribuțiile administratorului de condominiu?

RĂSPUNS: Administratorul de condominiu are următoarele atribuții:

 • elaborează planul anual și pe termen lung de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune;
 • conform contractului de administrare, asigură executarea lucrărilor de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune, inclusiv întreținerea terenului, și prestează alte servicii convenite cu Asociația/Comunitatea;
 • efectuează controlul asupra executării lucrărilor de către companiile contractate pentru întreținerea, reparația, modernizarea și reconstrucția părților comune;
 • monitorizează achitarea contribuțiilor în Fond, plăților pentru serviciile comunale și necomunale, inclusiv pentru serviciile de utilizare a unităților, asigură achitarea plăților restante și compensațiilor pentru prejudiciile cauzate proprietății comune de către proprietari și persoane terțe;
 • păstrează permanent documentația tehnică, contabilă și de altă natură referitoare la administrarea condominiului și le prezintă proprietarilor sau reprezentantului autorizat al proprietarilor spre verificare, la solicitarea acestora;
 • asigură păstrarea și actualizarea documentației tehnice a clădirii, efectuează monitorizarea operațiunilor bancare, prezentării situației financiare, fiscale și statistice și activității de secretariat;
 • prezintă informații privind datoriile proprietarilor față de Fond, alte plăți de administrare a condominiului, inclusiv date contabile a sumelor datorate, suficiente pentru perceperea sumelor datorate prin căi juridice și civile legale;
 • încheie contracte cu prestatorii de servicii comunale și necomunale pentru necesitățile comune ale proprietarilor; organizează și monitorizează executarea acestor contracte;
 • examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul petițiilor recepționate;
 • execută alte obligații prevăzute de contractul de administrare și/sau convenite cu Asociația/Comunitatea;
 • Administratorul, anual, prezintă adunării generale rapoarte privind activitatea desfășurată pentru anul precedent. Administratorul este obligat să prezinte la solicitarea Consiliului de administrație/Consiliului proprietarilor, Comisiei de cenzori (Cenzorul) rapoartele de activitate pentru fiecare semestru.
ÎNTREBARE: Cine este Președintele Asociației proprietarilor în condominiu și ce atribuții îndeplinește?

RĂSPUNS: Președintele Asociației proprietarilor în condominiu este ales de către adunarea generală de constituire a Asociației, pe un termen de până la 3 ani.

Președintele asociației exercită următoarele atribuții:

păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a clădirii și păstrarea altor documente privind activitatea Asociației;

 • asigură executarea deciziilor adunării generale și ale Consiliului;

 • angajează și concediază salariații Asociației în conformitate cu legislația;

 • dă indicații și emite dispoziții obligatorii pentru salariații Asociației;

 • în caz de necesitate elaborează și prezintă adunării generale spre aprobare regulamentul condominiului;

 • asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;

 • reprezintă Asociația în procesul de negociere a contractelor cu persoanele fizice și juridice;.

 • încheie, în baza și potrivit deciziilor Adunării generale, contracte cu furnizorii de servicii comunale și necomunale pentru necesitățile comune ale proprietarilor, organizează și monitorizează executarea acestor contracte;

 • efectuează controlul asupra lucrărilor executate de către persoanele fizice sau juridice contractate pentru deservirea, reparația clădirii și a infrastructurii inginerești, precum și a infrastructurii aflate pe terenul condominiului;

 • poartă răspundere pentru încălcarea sau nerespectarea contractelor încheiate;

 • reprezintă Asociația în raporturile cu terții, inclusiv în acțiunile judecătorești intentate de Asociație împotriva proprietarului care nu și-a îndeplinit obligațiile față de Asociație sau în cele intentate de proprietarul care contestă o decizie a Asociației sau a terților;

 • acționează în instanțele de judecată administratorii, antreprenorii, furnizorii de servicii comunale și necomunale, inclusiv proprietarii în condominiu, pentru încălcarea sau nerespectarea contractelor, depune alte cereri de chemare în judecată în cazul în care este afectată funcționalitatea condominiului sau a Asociației;

 • exercită controlul asupra operațiunilor bancare, prezentării rapoartelor financiare, fiscale și statistice, monitorizează lucrările de secretariat;

 • examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență;
 • eliberează, la cererea proprietarului, certificatul privind lipsa datoriilor la Fond, servicii comunale și alte servicii;
 • în limitele competenței, administrează mijloacele financiare colectate de la proprietari, precum și alte mijloace generate din alte activități, depuse în contul bancar al Asociației, inclusiv ale Fondului.