Soluții pentru locatari și gestionarii fondului locativ

2

Cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în felul următor:

În cazul apartamentelor contorizate, consumul de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza indicilor contoarelor individuale, prezentați lunar de locatari.

- În cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune sau expirării termenului verificării metrologice, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  

Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza normei de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.

Notă: În cazul existenței diferenței dintre cantitatea energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere înregistrate de contorul instalat la branșamentul blocului locativ și cea prezentată de locatari conform indicilor contoarelor instalate în apartamente, această diferență poate fi repartizată pe apartamente în baza unei metode convenite cu gestionarul fondului locativ, în conformitate cu legislația în vigoare.

• Cum se determină cantitatea energiei termice pentru încălzire?
Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui mdin suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv. 

 

Proprietatea comună poate fi utilizată de către terţi, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de concesiune.

 

Asociația de proprietari așa cum este și denumirea, reprezintă interesele proprietarilor și nu ale chiriașilor ce au un contract cu proprietarii. Astfel spus, chiriașii nu au dreptul în cadrul asociației de proprietari sș nu pot face parte din aceasta.

Cine este Gestionarul Fondului Locativ pentru apartamentul meu?

Accesați fișierul pentru a afla cine este gestionarul fondului locativ la care vă deserviți. (fișier excel)

 

Calculele pentru serviciile "energie electrica scara" si "energie electrica lift" se efectueaza conform Hotararii Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 si Hotararii Guvernului nr. 1339 din 15 octombrie 2002. Lunar, gestionarii fondului locativ prezinta datele privind volumul de energie eletrcica consumata pentru fiecare contor instalat in bloc. Acest volum se imparte proportional numarului de locatari, domiciliati in apartamentele care se folosesc de aceste servicii si sunt conectate la contoarele respective. La calculul consumului energiei electrice se iau in consideratie si zilele in care a fost deconectat ascensorul respectiv.

    (1) Administrarea locuinţelor se efectuează de către administratorul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, care poate fi: 
    a) asociaţie de coproprietari în condominiu instituită în modul stabilit de legislaţie; 
    b) întreprindere instituită sau contractată de autoritatea administraţiei publice locale pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor din localitate; 
    c) persoană fizică sau juridică, inclusiv organizaţia de administrare contractată de proprietar pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor; 
    d) proprietar/proprietari al/ai locuinţei/locuinţelor, în conformitate cu legislaţia cu privire la condominiu. 

LEGE Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe

 

Cum are loc plata pentru pentru serviciile comunale şi necomunale?
    (1) Prestarea şi achitarea serviciilor comunale şi necomunale pentru proprietari sau locatari se efectuează în baza contractelor încheiate direct între prestatorii de servicii şi proprietari sau locatari. În cazul în care contractul, din motive tehnice, nu poate fi încheiat direct cu proprietarii/locatarii, acesta se încheie între prestatorii de servicii  şi administrator (asociaţia de proprietari în condominiu), care, la rândul său, încheie contracte cu fiecare proprietar/locatar. 

    (2) În contractul de prestare a serviciului se stipulează obligatoriu obligaţiile şi drepturile părţilor, mărimea, modul de achitare a plăţii pentru serviciul prestat şi alte condiţii. 
    (3) Plata pentru serviciile prestate se efectuează conform indicatorilor contoarelor instalate în locuinţă şi/sau pe palier. Evidenţa consumului de apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică se efectuează în baza indicatorilor contoarelor adecvate, legalizate, verificate metrologic în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi montate în conformitate cu condiţiile tehnice elaborate de furnizor. 
    (4) Plata pentru serviciile prestate necontorizate în locuinţă se efectuează conform indicatorilor contoarelor instalate la bloc şi se repartizează de către administrator pentru fiecare locuinţă necontorizată în funcţie de suprafaţa ei totală. Plata pentru serviciile comunale şi necomunale utilizate în locurile de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se efectuează în baza unui regulament aprobat de către Guvern.
    (5) Proprietarii sau locatarii, consumatori ai serviciilor comunale şi necomunale, au dreptul la debranşarea locuinţelor ce le aparţin sau le închiriază de la sistemele de asigurare cu servicii comunale şi necomunale. Se interzice debranşarea de la serviciile comunale şi necomunale care constituie exigenţele minimale pentru locuinţe stabilite în funcţie de localitate. 
    (6) Neachitarea de către o parte din proprietari/locatari a serviciilor comunale prestate nu constituie temei pentru debranşarea totală a blocului locativ de la reţelele şi instalaţiile electrice (inclusiv a ascensoarelor), de la reţelele termice, gaz, alimentare cu apă şi canalizare, dacă în contractul de prestare a serviciilor nu este prevăzut altfel.
    (7) Persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate sau în folosinţă în blocul locativ încăperi cu altă destinaţie decât cea de locuinţă vor achita, obligatoriu, cheltuielile ce ţin de prestarea serviciilor comunale şi necomunale contractate cu prestatorul sau cu administratorul. Asemenea contracte vor încheia toate persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate sau în folosinţă bunuri amplasate pe terenul aferent blocului locativ respectiv. 
    (8) Proprietarii caselor individuale sunt obligaţi să efectueze plata pentru serviciile comunale şi necomunale prestate conform contractelor încheiate direct cu prestatorii de servicii, precum şi pentru întreţinerea, deservirea şi reparaţia proprietăţii comune, în situaţia când casele individuale sunt amplasate pe terenurile aferente, transmise în administrarea asociaţiei de coproprietari în condominiu, în cazul beneficierii de aceste servicii, indiferent dacă proprietarii acestor case sunt sau nu membri ai asociaţiei menţionate. 
    (9) În contractele încheiate direct de prestatorii de servicii comunale şi necomunale cu consumatorii finali, prestatorii vor prevedea şi prestarea serviciilor pentru necesităţile comune ale blocului locativ. 

LEGE Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe

 

Serviciul „Apă caldă" a fost divizat în două servicii: "Apă menajeră" si "Energia termică (apă caldă)". Serviciul "Apă menajeră " reprezintă apa tehnică, care este furnizată prin robinetele cu apa caldă, iar serviciul "Energia termică (apă caldă)" reprezintă energia termică utilizată pentru a încălzi apa.

 

Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui mdin suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv.